REGULAMIN PORTALU FASHIONKID

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin wraz z wszystkimi załącznikami odnoszącymi się do jego treści, w tym także wszystkimi regulacjami prawnymi oraz administracyjnymi obowiązującymi w Polsce, definiuje sposób oraz zasady użytkowania portalu Fashionkid wraz z obowiązkami i prawami jego Użytkowników, Administratorów oraz właścicieli.
2. Korzystanie przez Użytkownika z portalu Fashionkid oznacza dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego wszystkich postanowień.
3. Korzystanie przez Użytkownika z portalu Fashionkid oznacza jego zobowiązanie do przestrzegania wszystkich postanowień oraz zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie.

II. DEFINICJE

1. Podstawowe pojęcia i definicje związane z portalem Fashionkid.

Menthor Media: spółka Menthor Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ozorkowie (95-035) przy ul. Łęczyckiej 101, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi – XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431317, wyłączny pomysłodawca i właściciel portalu Fashionkid;

Administrator: osoba działająca w imieniu i za zgodą Menthor Media, odpowiedzialna za proces administrowania i zarządzania portalem Fashionkid;

Fashionkid: prowadzony i utrzymywany przez Menthor Media w domenie Fashionkid.eu portal internetowy o charakterze otwartym, służący prezentacji zdjęć mody dziecięcej oraz świadczeniu innych usług o charakterze komercyjnym, związanych z problematyką mody dziecięcej;

Dane osobowe: zbiór wszystkich informacji przekazanych przez Użytkowników portalowi Fashionkid podczas dokonywania procesu Rejestracji i administrowany przez Menthor Media Sp z o.o. zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Formularz rejestracyjny: sparametryzowany formularz służący do przeprowadzenia procesu Rejestracji nowych Użytkowników na portalu Fashionkid. W Formularzu rejestracyjnym należy podać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację osób rejestrujących się na portalu Fashionkid.

Konto: prowadzone przez Menthor Media dla każdego z Użytkowników pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach portalu Fashionkid.

Regulamin: niniejszy regulamin portalu Fashionkid;

Rejestracja: procedura zakładania Konta na portalu Fashionkid oraz jego aktywacji celem uzyskania statusu Użytkownika;
Strona internetowa: inaczej Fashionkid.eu – portal internetowy o charakterze otwartym prowadzony i utrzymywany przez Menthor Media w domenie Fashionkid.eu;

Użytkownik: każda osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, spełniająca warunki Regulaminu, która dokonała Rejestracji, w wyniku czego utworzono dla niej i aktywowano Konto, co jest równoznaczne z uzyskaniem dostępu do usług świadczonych przez Menthor Media w ramach portalu Fashionkid na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Tablica: funkcjonalność portalu umożliwiająca zamieszczanie oraz grupowanie postów tworzonych przez użytkowników. Tablica tworzona jest automatycznie dla każdego użytkownika w momencie zamieszczania na portalu pierwszego postu.

Post: pojedynczy wpis na portalu, zawierający materiały fotograficzne i/lub tekst lub linki do materiałów zamieszczonych w Internecie. Publikacja postu następuje po jego akceptacji przez redakcję portalu (moderacja).

2. Ogólne warunki uczestnictwa w portalu Fashionkid

2.1. Użytkownikiem portalu Fashionkid może być:
• każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat,
• osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2.2. Użytkownicy powinni w celu dokonania Rejestracji wypełnić zamieszczony formularz rejestracyjny poprzez wprowadzenie następujących danych:
• nazwy Użytkownika,
• adresu e-mail,
• hasła użytkownika.
2.3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany w nim adres e-mail wysłana zostanie wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Menthor Media. Przedmiotem zawartej umowy są usługi świadczone przez Menthor Media na portalu Fashionkid, na zasadach oraz warunkach określonych w Regulaminie.
2.4. Każdemu Użytkownikowi portalu Fashionkid przysługuje w terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 2.3., prawo do odstąpienia od niej, bez podania jakichkolwiek przyczyn. Odstąpienie możliwe jest poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w formie elektronicznej na adres email: kontakt@Fashionkid.eu lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem na adres siedziby Menthor Media).
2.5. Po dokonaniu prawidłowej Rejestracji Menthor Media założy dla danego Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu), zgodnej z podaną w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Konta po podaniu na portalu Fashionkid nazwy (loginu) oraz hasła podanego w formularzu rejestracyjnym.
2.6. Każde Konto zawiera wyłącznie dane i informacje Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakiejkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Profilu Użytkownika. Zabronione jest podawanie jakichkolwiek danych nieprawdziwych lub niepełnych.
Każde Konto na portalu Fashionkid musi mieć przyporządkowany oddzielny adres e-mail.
2.7. Podanie przez Użytkownika nieprawdziwych bądź też niekompletnych danych może skutkować zawieszeniem lub usunięcia Konta Użytkownika na portalu Fashionkid. Taki sam skutek nastąpi w przypadku stwierdzenia przez Menthor Media faktu, że za pomocą Konta Zwykłego prowadzona jest działalność mająca charakter zarobkowej działalności gospodarczej.
2.8. Każdy Użytkownik, w celu zapewnienia sobie możliwości korzystania z wszystkich usług świadczonych przez Menthor Media na portalu Fashionkid, musi po zakończeniu procesu Rejestracji dokonać pełnej aktywacji Konta poprzez odebranie wysłanej przez Menthor Media wiadomości e-mail zawierającej specjalny link aktywacyjny oraz kliknięcie tego linku.
2.9. Użytkownik nie może posiadać na portalu Fashionkid więcej niż jednego Konta.
2.10. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom lub podmiotom.
2.11. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne. 2.12. Menthor Media nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku niezachowania przez Użytkownika należytej staranności związanej z utrzymaniem w tajemnicy hasła do Konta.
2.13. Menthor Media zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Menthor Media w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Menthor Media może warunkować dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do swojego Konta.
O fakcie zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Menthor Media Użytkownik zostanie powiadomiony w terminie 24 godzin od chwili zaistnienia takiego zdarzenia. Informacja zostanie przesłana na adres email Użytkownika, podany podczas rejestracji.
2.14. Menthor Media będzie przekazywać informacje właściwym służbom oraz organom administracji państwowej (Policja, Prokuratura) o jakichkolwiek wykroczeniach i czynach zabronionych oraz o naruszeniach obowiązujących przepisów prawa dokonanych przez Użytkowników portalu Fashionkid, w szczególności o:
• umieszczeniu na portalu Fashionkid zapisów lub podaniu informacji niezgodnych z prawem, zawierających treści zakazane lub naruszające dobre imię innych osób, organizacji lub podmiotów,
• umieszczeniu na portalu Fashionkid treści i materiałów o charakterze pornograficznym, mogących naruszyć uczucia religijne wybranej grupy osób oraz naruszających poczucie godności wszelkiego rodzaju grup społecznych o charakterze formalnym lub nieformalnym (np. grup etnicznych, grup o charakterze nieformalnym, mniejszości seksualnych itp.),
• umieszczeniu na portalu Fashionkid innego rodzaju treści zakazanych lub niedopuszczonych przez prawo.
2.15. W przypadku stwierdzenia umieszczenia na portalu Fashionkid treści, informacji lub materiałów wymienionych w pkt. 2.14 Menthor Media zastrzega sobie prawo do ich usunięcia oraz do zablokowania konta Użytkownika, który dokonał ich umieszczenia na portalu Fashionkid.
2.16. Prawidłowe korzystanie z portalu Fashionkid wymaga od jego Użytkowników posiadania aktualnej wersji przeglądarki internetowej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres email: kontakt@Fashionkid.eu

III. SCHEMAT DZIAŁANIA PORTALU FASHIONKID

3.1. Menthor Media oferuje Użytkownikom portalu Fashionkid możliwość zamieszczania postów (tablic) przedstawiających tzw. modę dziecięcą.
3.2. Posty przesyłane przez Użytkowników portalu Fashionkid są weryfikowane przez Administratora pod kątem ich jakości oraz zgodności z profilem działalności portalu. Użytkownik nie ma możliwości bezpośredniego zamieszczania zdjęć na portalu Fashionkid.
Warunkiem opublikowania zdjęć nadesłanych przez Użytkowników portalu Fashionkid jest ich pozytywna weryfikacja przez Administratora. Fashionkid.eu zastrzega sobie prawo do redagowania przez Administratora tekstu i dokonywania zmian w tytułach postów przed ich publikacją.
3.3. W celu zamieszczenia swoich prac fotograficznych bądź linkowania na portalu Fashionkid.eu wybranych materiałów z internetu Użytkownik musi zamieścić dany materiał / utwór fotograficzny korzystając z funkcji publikacji postów na portalu lub wysyłając ją bezpośrednio na adres e-mail: kontakt@fashionkid.eu
3.4. Po dokonaniu weryfikacji przesłane materiały zostaną umieszczone na portalu Fashionkid.
3.5. Przesłane przez Użytkownika zdjęcia muszą być wyłącznie jego własnością; nie mogą one być skopiowane bez zezwolenia z innych stron WWW jak również nie mogą naruszać praw innych osób i podmiotów.
3.6. Przesłanie przez Użytkownika fotografii w celu publikacji na portalu Fashionkid jest równoznaczne z oświadczeniem, że przesłane materiały są jego własnością i nie naruszają one praw autorskich innych osób i podmiotów.
3.7. Przesłanie przez Użytkownika fotografii w celu publikacji na portalu Fashionkid jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie w celach marketingowych lub promocyjnych przez Menthor Media Sp.z o.o. w innych serwisach internetowych, będących własnością Menthor Media Sp.z o.o. lub w innych serwisach społecznościowych, takich jak: Facebook, Nasza Klasa, Instagram, Pinterest i Twitter.
3.8. Przesłanie przez Użytkownika fotografii w celu publikacji na portalu Fashionkid jest równoznaczne z cesją (przeniesieniem) praw autorskich do przesłanych fotografii wraz  z imieniem i (lub) nazwiskiem dziecka umieszczonego na fotografii na rzecz właściciela portalu Fashionkid – Menthor Media Sp.  z o.o. lub też z brakiem podania ww. danych.
3.9.  Przesłanie przez Użytkownika fotografii w celu publikacji na portalu Fashionkid jest równoznaczne z cesją (przeniesieniem) zależnych praw autorskich do przesłanych fotografii na rzecz właściciela portalu Fashionkid – Menthor Media Sp.  z o.o.

IV. OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG DOSTĘPNYCH NA PORTALU FASHIONKID

4.1. Usługi świadczone przez Menthor Media w ramach portalu Fashionkid są bezpłatne.
4.2. Wyjątkiem od tej reguły są opłaty pobierane od podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zainteresowanych prezentacją lub reklamą swoich produktów na portalu Fashionkid. Wysokość tego typu opłat będzie podlegać indywidualnym negocjacjom pomiędzy właścicielem portalu Fashionkid a podmiotem zainteresowanym prezentacją lub reklamą swoich produktów na portalu Fashionkid.
4.3. Wszystkie opłaty z tytułu świadczenia usług wymienionych w pkt. 4.2. Regulaminu w ramach portalu Fashionkid uiszczane są na rachunek bankowy Menthor Media wskazany na wystawionej fakturze VAT.

V. Pozostałe informacje

5. Pozostałe informacje związane z użytkowaniem portalu Fashionkid

5.1. Wszystkie informacje oraz materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na portalu Fashionkid, są przedmiotem praw wyłącznych Menthor Media, chyba że z charakteru oraz ich usytuowania wynika, że stanowią one prawa Użytkowników portalu Fashionkid. Wskazane elementy mogą być przedmiotem autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
5.2. Użytkowanie, pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w portalu Fashionkid materiałów wymaga każdorazowo zgody Menthor Media. Działania tego typu nie mogą naruszać zapisów Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa, interesów Menthor Media oraz Użytkowników portalu Fashionkid.
5.3. Zabronione jest jakiekolwiek zbieranie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na portalu Fashionkid w celu ich ewentualnej modyfikacji, dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach działalności gospodarczej, w tym także w innych serwisach internetowych oraz poza Internetem.
5.4. Zabronione jest również modyfikowanie oraz wykorzystywanie grafiki, oznaczeń Menthor Media oraz portalu Fashionkid do celów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym także w ramach innych serwisów internetowych.
5.5. Menthor Media może w ramach portalu Fashionkid wprowadzić w przyszłości inne usługi oraz funkcje dodatkowe. Rodzaj oraz typ nowowprowadzanych usług określany zostanie jako zmiana Regulaminu lub w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Użytkowników mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż określone w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Użytkowników będzie zaakceptowanie przez Użytkownika właściwego dla danej usługi lub funkcji regulaminu.

6. Zmiany Regulaminu

6.1. Menthor Media zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian Regulaminu. Wprowadzone zmiany stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Menthor Media. Termin ten który nie może być krótszy niż 10 dni od momentu udostępnienia na portalu Fashionkid zmienionego Regulaminu.
6.2. O wprowadzonych w Regulaminie zmianach każdy Użytkownik zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu na portalu Fashionkid, licząc od chwili wejścia w życie wprowadzonych zmian. Dodatkowo zostanie on również powiadomiony o możliwości ich akceptacji lub odrzucenia.
6.3. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Menthor Media, ze skutkiem określonym w pkt. 7.1.

7. Rozwiązanie umowy z Menthor Media

7.1. Każdy Użytkownik portalu Fashionkid ma prawo oraz możliwość rozwiązania umowy z Menthor Media dotyczącej swojego Konta na portalu Fashionkid. Wypowiedzenie umowy odbywa się w sposób opisany w pkt. 2.4 Regulaminu.
7.2. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Menthor Media za wypowiedzeniem, z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie zostanie przesłane w formie elektronicznej na adres Użytkownika wskazany na jego Koncie, z podaniem przyczyny wypowiedzenia w terminie siedmiu dni kalendarzowych.
7.3. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na wypowiedzenie umowy dokonane przez Menthor Media. Reklamacja powinna zostać wysłana w terminie 14 dni od otrzymania informacji o wypowiedzeniu umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@Fashionkid.eu lub listem poleconym na adres siedziby Menthor Media. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona przez Menthor Media terminie 30 dni od jej wpłynięcia. O wyniku jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie powiadomiony wyłącznie drogą elektroniczną, na wskazany podczas procesu Rejestracji adres e-mail w terminie 30 dni od wpłynięcia danej reklamacji.
7.4. W przypadku sporów nie objętych zapisami Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Miejscem rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikiem a Menthor Media są właściwe sądy powszechne, z tym że dla posiadaczy Konta Firma właściwy jest sąd powszechny ze względu na siedzibę Menthor Media.

8. Postępowanie reklamacyjne

8.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Menthor Media lub są realizowane niezgodnie z Regulaminem.
8.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej wysyłając e-mail na adres kontakt@Fashionkid.eu lub listem poleconym na adres siedziby Menthor Media. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje na portalu Fashionkid (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
8.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Menthor Media zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
8.4. Menthor Media rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej formie, z zastrzeżeniem, że Menthor Media może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
8.5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.

9. Przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu portalu Fashionkid

9.1. Menthor Media zobowiązuje się dochować należytej staranności oraz podjęcia wszelkich niezbędnych działań, służących zapewnieniu ciągłego, bezproblemowego oraz prawidłowego funkcjonowanie portalu Fashionkid. Ze względu na charakter oraz złożoność technologiczną portalu Fashionkid istnieje możliwość wystąpienia różnego rodzaju awarii lub błędów technicznych, mających swoje źródło we wszelkiego rodzaju kłopotach o charakterze technicznym, sprzętowym, związanych z wykorzystywanym oprogramowaniem lub wynikające z innych przyczyn niezależnych od Menthor Media – z działania tzw. „siły wyższej”. W każdym takim przypadku Menthor Media zobowiązuje się do maksymalnego, możliwego do osiągnięcia w danych warunkach ograniczenia poziomu negatywnego oddziaływania zaistniałych problemów technicznych na ciągłość oraz prawidłowe funkcjonowanie portalu Fashionkid.
9.2. Awaria lub błąd techniczny oznacza sytuację, w której większość lub wszyscy Użytkownicy pozbawieni są możliwości korzystania z podstawowych funkcji portalu Fashionkid.
9.3. Menthor Media zastrzega sobie możliwość wprowadzania okresowych przerw technicznych w funkcjonowaniu portalu Fashionkid. Ewentualne wprowadzenie przerw technicznych służyć będzie przede wszystkim wprowadzaniu wszelkiego rodzaju udoskonaleń oraz zmian technicznych, mających na celu rozwój portalu Fashionkid oraz zwiększenie poziomu jego niezawodności oraz bezpieczeństwa działania.
9.4. W celu minimalizowania negatywnego oddziaływania na prawidłowe funkcjonowanie portalu Fashionkid oraz w celu zapewnienia maksymalnego zabezpieczenia interesów jego użytkowników Menthor Media zobowiązuje się do realizacji tego typu działań w godzinach nocnych. Użytkownicy portalu Fashionkid otrzymają z minimum dziesięciodniowym wyprzedzeniem informacje dotyczące dokładnego terminu oraz przewidywanego czasu trwania działań opisanych w pkt. 9.3. Regulaminu.

10. Załączniki do Regulaminu

10.1. Regulamin wraz z wymienionymi w punkcie 10.2 załącznikami, które są integralną częścią Regulaminu, stanowią cały obowiązujący tekst Regulaminu portalu Fashionkid. Wszystkie inne dokumenty oraz postanowienia nie są częścią Regulaminu i nie mają odniesienia do procesów realizowanych na portalu Fashionkid.
10.2. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są następujące dokumenty:

• Załącznik nr 1 – Polityka ochrony prywatności

Załącznik nr 1 do Regulaminu portalu Fashionkid – Polityka ochrony prywatności

1. Informacje ogólne.
1. Operatorem portalu Fashionkid jest Menthor Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ozorkowie (95-035) przy ul. Łęczyckiej 101, Numer KRS: 0000431317, Numer NIP: 732 217 04 73, REGON: 101 470 271, Wysokość kapitału zakładowego: 180.000 PLN.
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora Agave.pl funkcjonującego pod adresem www.agave.pl.
2. Informacje w formularzach.
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
3. Informacja o plikach cookies.
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamowąLocalnetwork.pl i sieć Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
4. Logi serwera.
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
1. czas nadejścia zapytania,
2. czas wysłania odpowiedzi,
3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
6. informacje o przeglądarce użytkownika,
7. Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
5. Udostępnienie danych.
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.